Czech Slovak

ETERNAL elast

špeciálna pružná akrylátová farba so schopnosťou premostenia vlasových trhlín, náterov fasád s pavučinovými trhlinkami a pre ochranné protikarbonatačné nátery betónu

Spôsoby nanášania

pouzitipouzitipoužití

Oblasť použitia

ETERNAL elast je určený na povrchovú úpravu obvodových plášťov budov z vyzretých omietok, betónových konštrukcií, omietok konštrukcií z plynosilikátových a vlákno cementových panelov, pri ktorých vplyvom deformácií a rýchleho vysychania vznikajú trhlinky. Veľmi nízka priepustnosť pre CO2 a SO2 predurčuje ETERNAL elast tiež k ochranným protikoróznym a protikarbonatačným náterom betónu (silá, tunely, a pod.).

Hotový náter je trvalo vysoko pružný, odolný proti popraskaniu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Vyznačuje sa výbornou nepriepustnosťou pre vodu, rozmrazovacie roztoky, CO2 a SO2. Náter má veľmi dobrú priepustnosť vodných pár, je umývateľný vodou, veľmi málo sa špiní. ETERNAL elast nie je určený na povrchovú úpravu plôch vystavených mechanickému zaťaženiu ako sú napr. Pochôdzne a temena. Nie je možné ho použiť ani na povrchovú úpravu betónových plôch trvale umiestnených pod vodou, ako sú napr. bazény, kanály a pod.

Spracovanie

ETERNAL elast sa nanáša v 2-3 vrstvách po max. 0,3 kg / m2 na jednu vrstvu pri teplotách 5-25 ° C na vopred pripravený podklad. Nesmie sa aplikovať za intenzívneho priameho slnečného žiarenia. Počet vrstiev a množstvo hmoty sa riadi šírkou premosťovaných trhlín. Prvú vrstvu je vhodné vykonať náterovou hmotou ETERNAL elast nariedenou 5 až 10 hm.% Vody. Technologická prestávka medzi jednotlivými nátermi je podľa klimatických podmienok 6-24 hod.

Príprava podkladu

Podklad pre ETERNAL elast musí byť súdržný, zbavený zvetraných častí, starých náterov (mechanicky, tlakovou vodou, otryskaním). Poškodené miesta podkladu je potrebné opraviť bežným spôsobom a opravené miesta nechať vyzrieť min. 28 dní. Trhliny širšie ako 0,3 mm je treba rozšíriť a podľa známych technologických postupov vyspraviť akrylátovým tmelom, v prípade potreby použiť aj výstužnú tkaninu. Veľmi savé podklady je potrebné najprv napustiť penetračným prípravkom FORTE penetral. ETERNAL elast je možné aplikovať 4 hodiny po nanesení penetračného náteru.

Spotreba

protikarbonatačný náter: 0,40 kg / m2

premostenie trhlín: 0,40-0,90 kg / m2 (podľa šírky trhliny)

veľkosť trhlín spotreba hmoty
0,2 mm 2 x 0,20 kg/m2
0,3 mm 2 x 0,30 kg/m2
0,5 mm 3 x 0,30 kg/m2

Balenie

10 kg

Stiahnúť